Make your own free website on Tripod.com

 

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ

ชื่อ.................................  นามสกุล..................................  เพศ..................  อายุ.....................

สถานที่จัดส่ง  บ้านเลขที่........................  หมู่..........  หมู่บ้าน...............................  ซอย.............

ถนน...............................  ตำบล/แขวง..............................  อำเภอ/เขต..................................

จังหวัด..............................  รหัสไปรษณีย์.........................  เบอร์โทรศัพท์...............................

E-mail......................................................................................................................................

รายการสินค้า

1...............................................................................................................................................

2...............................................................................................................................................

3...............................................................................................................................................

เงื่อนไขการชำระเงิน

เงินสด

                          บริษัท  Comhardware  จำกัด

เช็คขีดคร่อม

                        สั่งจ่ายในนาม  บริษัท  Comhardware  จำกัด

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์

                        ธนาคารทหารไทย  บัญชีออมทรัพย์  สาขา  ตลิ่งชัน  เลขที่บัญชี  000-0-00000-0

บัตรเครดิต

                            Amex                    VISA                    Master Card

                หมายเลขบัตร.............................................................................................................

                ชื่อผู้ถือบัตร................................................................................................................

                ชื่อธนาคารผู้ออกบัตร  สาขา........................................................................................

                วันหมดอายุ................................................................................................................

                        ลายเซ็น  (ตามบัตร)............................................................................................

                        ต้องการให้ออกใบเสร็จในนาม............................................................................

 

หมายเหตุ

1.  กรณีชำระผ่านธนาคารหรือบัตรเครดิต  สามารถแฟกซ์ใบสั่งซื้อและเอกสารการโอนเงินเข้ามาที่บรษัทได้

2.  ให้  Print  แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ  แล้วแฟกซ์มาที่เบอร์  0-2448-4265  หรือส่งมาที่  บริษัท comhardware  จำกัด  ณ ที่ทำการไปรษณีย์  ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 10170

3.  หากสินค้าที่จัดส่งไปให้มีปัญหาหรือเสียหาย  ทางบริษัทจะจัดส่งให้ใหม่

4.  หากมีข้อสงสัยประการใด  สามารถติดต่อมาได้ที่  overclock_team@hotmail.com  หรือ  0-9501-7100

creditcard_master.gif      creditcard_visa.gif