Make your own free website on Tripod.com

 

 

เงื่อนไขของการรับประกัน
กรณีสินค้าไม่สามารถใช้งานได้แต่มีสภาพปกติ
  1. สินค้าที่นำมาเปลี่ยน / คืน ต้องมี Void comhardware และ Serial no. ติดอยู่ทุกตัว
2. ทาง comhardware ไม่รับเปลี่ยน / คืนสินค้า ที่ไม่อยู่ในระยะการรับประกัน
3. comhardware ไม่รับเปลี่ยน / คืน สินค้า ที่มีสภาพผิดปกติ
กรณีสินค้าไม่สามารถใช้งานได้และมีสภาพผิดปกติ
  นิยาม สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ คือสินค้าที่มีสภาพภายนอกผิดปกติ เช่น
  1. มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
2. มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม,ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น
3. สติ๊กเกอร์รับประกันของ comhardware มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
4. ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) (สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี Serial No.)
5. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
6. ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ
7. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น
8. มีการแกะหรือเปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
กรณีที่สินค้ามีสภาพผิดปกติตามรายละเอียดด้านบน
  จะถือว่าสินค้าเหล่านั้น ผิดเงื่อนไขการรับประกัน comhardware ขอสงวนสิทธิ ในการเคลมสินค้า และจะคืนสินค้าตัวเดิมให้ลูกค้าในทุกกรณี และขอสงวนสิทธิในการเรียกคืนสินค้าที่ได้ทำการเปลี่ยนไปแล้ว คืนจากลูกค้าในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่า สินค้าที่ส่งเคลมมีสภาพผิดเงื่อนไขการรับประกัน

แต่ถ้าลูกค้าต้องการให้บริษัทฯ เคลมสินค้าให้
  comhardware ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าโดยจะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ลูกค้าค้าทราบ ก่อนไปส่งช่อมยังบริษัทผู้ผลิต และทางเรา จะคืนสินค้าใหม่เมื่อสินค้าที่ส่งซ่อมนั้น กลับมาจาก บริษัทผู้ผลิตแล้ว(โดยยึดหลักการดำเนินการของฝ่ายบริการต่อสินค้า ส่งซ่อมที่มีปัญหา)

freebird_home.gif